پویش آجر به آجر
شرح

مشارکت پرسنل و خانواده محترم گروه صنعتی پارسمن در طرح آجر به آجر مدرسه سازی

خلاصه
نوشته شده توسط

ذکاوتمند

زمان

آبان 1399