پویش مهر پارسمن
شرح

همکاری گروه صنعتی پارسمن با آموزش و پروش استان خوزستان جهت تهیه و توضیح 1000 بسته کمک آموزشی به مناطق محروم استان

خلاصه
نوشته شده توسط

ذکاوتمند

زمان

آبان 1399

آرشیو تصاویر پویش مهر پارسمن

تصاویر پویش مهر پارسمن تصاویر پویش مهر پارسمن تصاویر پویش مهر پارسمن تصاویر پویش مهر پارسمن تصاویر پویش مهر پارسمن تصاویر پویش مهر پارسمن تصاویر پویش مهر پارسمن تصاویر پویش مهر پارسمن تصاویر پویش مهر پارسمن تصاویر پویش مهر پارسمن تصاویر پویش مهر پارسمن تصاویر پویش مهر پارسمن